sjow.meAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SjowMe

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die SjowMe sluit, samen met de verwijzingen die ze bevatten.

Sjowme heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gebruiker stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomsten van toepassing zal zijn.

 • Artikel 4 – Aansprakelijkheid
  • SjowMe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van ons product. Dit geldt echter niet als die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid door SjowMe.  Het recht op schadevergoeding zal in ieder voorkomend geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
  • SjowMe is niet aansprakelijk voor de getoonde content/informatie op de schermen, wanneer er ongewenste informatie getoond wordt op uw schermen kunt u contact met ons opnemen via info@Sjow.me.
  • SjowMe is niet aansprakelijk voor de functionaliteiten van derden (bijvoorbeeld storingen bij twitter, buienradar of de weers- of verkeersvoorspellingen e.d.) die niet naar behoren functioneren. U kunt contact opnemen  via info@Sjow.me
  • Hoewel SjowMe ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan SjowMe niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. SjowMe kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. SjowMe accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. SjowMe kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.
  • Gebruiker verplicht zich alle rechten voor een Bericht te zullen betalen, waaronder, maar niet beperkt tot, Copyright en Buma-Stemra rechten en vrijwaart Sjow.me hiervoor.
  • Sjow.me is alleen het medium en is niet aansprakelijk voor de inhoud of het verloren raken van de content.
  • Indien er meldingen komen van mogelijke schending van auteursrechten brengen wij de gebruiker hiervan op de hoogte en heeft SjowMe het recht de betreffende content te verwijderen. Indien de gebruiker herhaaldelijk auteursrechten blijft schenden beëindigen wij het account van deze gebruiker.
 • Artikel 1 – Producten
  • SjowMe levert een platform waarbij informatie via digitale schermen met relevante visuele content kan worden getoond. Deze dienst wordt in een prepaid abonnement geleverd.
  • Artikel 2 – Registratie
  • Gebruiker moet zich registreren om gebruik te kunnen maken van SjowMe
  • SjowMe is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).
 • Artikel 3 – Betalingen
  • De prijzen van de producten, zoals zij staan aangegeven in onze website, zijn prepaid en zijn excl. B.T.W.
  • Voor het einde van de abonnementsperiode ontvangt u  per mail een herinnering om uw gebruik te verlengen. U bent als gebruiker daartoe echter niet verplicht.
 • Artikel 5- abonnement
  • Gebruiker kan een abonnement voor korte of langere duur prepaid afnemen. Dit abonnement geeft de gebruiker het recht om in meerdere ruimtes ( max. 5 schermen) binnen 1 bedrijfslocatie  te gebruiken om zijn Sjow te vertonen.
 • Artikel 6- Beëindiging abonnement door gebruiker
  • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal gebruiker nimmer aanspraak kunnen maken op restitutie van de betaalde prepaid abonnementskosten.
 • Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van SjowMe.
 • Artikel 8 – Klachtenregeling
  • Heeft u een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en volledig mogelijk omschreven) naar info@Sjow.me Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen.
 • Artikel 9 – Persoonsgegevens
  • U gaat ermee akkoord dat SjowMe gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens zoals staat uitgelegd in het privacy beleid van SjowMe.
 • Artikel 10 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn
  • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met cliënt.
  • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Artikel 11 – Geschillen
  • Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement waar SjowMe is gevestigd.